dlyapchol

Solves discrete-time Lyapunov equations with a square-root solver.

Syntax

X = dlyapchol(A, B)

X = dlyapchol(A, B, E)

Inputs

A
Real square matrix.
B
A real matrix.
E
Real square matrix.

Outputs

X
A real matrix.

Examples

Example based on a Lyapunov matrix equation:
A = [-5.0      0    -5.0;
    0.5      0      0;
     0      0     0.5];

 B = [ 0.5      1     0.5;
    1.5      1      1;
     1      1     1.5];

 U1 = dlyapchol (A, B)
U1 = [Matrix] 3 x 3
0.50000 1.50000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000
0.50000 1.00000 1.50000
Example based on a Sylvester equation:
A = [-5.0      0    -5.0;
    0.5      0      0;
     0      0     0.5];

 B = [ 0.5      1     0.5;
    1.5      1      1;
     1      1     1.5];
		 
 E = [2      2      4;
   1      0      5;
   3      1      1];
	 
 U2 = dlyapchol (A, B, E)
U2 = [Matrix] 3 x 3
0.50000 1.50000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000
0.50000 1.00000 0.00000

Comments

R = dlyapchol(A, B) solves AU'UA' - U'U = -BB' (Lyapunov matrix equation).

X = dlyapchol(A, B, E) solves AU'UA' - EU'UE' = -B B' (Sylvester equation).

Based on the SLICOT library functions SB03OD and SG03BD.