bdeGetAnnotationTextFontSize

Gets the font size of an annotation.

Syntax

fontSize = bdeGetAnnotationTextFontSize(annotation)

Inputs

annotation
The annotation from which to get the font size.
Type: BDE annotation

Outputs

fontSize
The font size of the annotation.
Type: double

Examples

Get the font size of an annotation:

     annotation = bdeCreateAnnotationText('annotation1', 'Annotation text')
     fontSize = bdeGetAnnotationTextFontSize(annotation)
    

     
      fontSize = 10