Launching WallMan

Launch WallMan in Microsoft Windows using the Feko and WinProp Launcher utility.